Poskytované služby

Nabízím následující geodetické práce:

GEOMETRICKÝ PLÁN

Nejpožadovanější geodetické služby jsou tvorby geometrických plánů. Jedná se o listinu, kterou vyhotovuje geodet pro zápis změn do katastru nemovitostí. Geometrický plán je jedním z podkladů listin, podle kterých se do katastru nemovitostí zapisují veškeré nové právní skutečnosti o pozemcích.

Geometrický plán se vyhotovuje pro následující situace:

 • změna hranice katastrálního území
 • rozdělení nebo scelení pozemku
 • změna hranice pozemku
 • vyznačení nebo změna obvodu budovy, která je hlavní stavbou pozemku
 • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
 • oprava geometrického a polohového určení nemovitosti
 • průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
 • průběh hranice určené soudem
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Geometrický plán graficky znázorňuje tvar dotčených nemovitostí jak před změnou, tak po jejím provedení. Všechny zaznamenané změny, které znázorňuje geometrický plán, pak můžete zapsat do katastru nemovitostí, a to na základě návrhu na vklad nebo ohlášení změny. Je vhodné se předem informovat, kolik výtisků geometrického plánu budete pro zápis potřebovat (každé ohlášení a každý návrh vyžaduje minimálně jeden originál), neboť kopii vám může udělat zas a jenom geodet, který plán vyhotovil. Každý geometrický plán musí být nakonec potvrzen příslušným katastrálním úřadem.

Vytyčení stavby dle projektu

Další velmi žádanou službou je vytyčení stavby. Vytyčení stavby je geodetické vyznačení tvaru, polohy a výšky objektu v terénu. Zaměřit a vytyčit stavbu je nutné vždy před zahájením stavby. Jedná se o vykolíkování nebo vytyčení na stavební lavičky v terénu na základě podkladů dodaných od projektanta

Ověřování kopií geometrických plánů

Nabízím vyhotovení nových originálů již hotových geometrických plánů. A to v případě, že již máte hotový geometrický plán a zjistili jste, že jej potřebujete ve více kopiích.

Mapové podklady pro projekt

Mapový podklad pro projekt stavby, známý pod označením polohopis a výškopis, zobrazuje polohopis, výškopis a popis objektů území, které má být podle projektu zastavěno nebo na kterém mají být provedeny terénní úpravy. Poskytuje tak projektantovi stavby potřebné a ucelené informace o území (pozemku nebo pozemcích), které má být zastavěno a slouží k naprojektování prostorového umístění objektů nových staveb a terénních úprav. 

Jednoduše řečeno jedná se o zaměření vlastního pozemku včetně jeho blízkého okolí spolu s povrchovými znaky inženýrských sítí (např. rozvodná skříň, vodovodní uzávěr, sloupy elektrického/komunikačního vedení). Obsahuje vše, co je v terénu patrné a je zpracován tak, aby projektantovi předal kompletní informaci o dané lokalitě. Projektant si na základě této dokumentace udělá jednoznačný celkový přehled o dispozicích a parametrech pozemku. 

Kdy potřebujete zaměření pro projekt?

Nejčastější je prováděno:

 • zaměření pro projekt rodinného domu
 • zaměření pro velkou bytovou či rezidenční výstavbu
 • zaměření pro projekt inženýrských sítí
 • zaměření výrobního závodu
 • zaměření pásu liniové stavby (dopravní, inženýrské) a jejího okolí

Vytyčování hranic pozemků 

Vytyčením hranice pozemku se rozumí zeměměřická činnosti,  při které je v terénu vyznačena hranice pozemku podle podkladů z katastru nemovitostí. Vytyčení nesmí být provedeno s menší přesností než umožňují použitelné podklady. Přesnost podkladů je velmi rozdílná. Pokud jsou v příslušné lokalitě k dispozici přímo měřená data, budou podrobné lomové body hranice pozemku vytyčeny se střední souřadnicovou chybou 0,14m. Nejméně přesný výsledek vytyčení bude v lokalitách, kde je k dispozici pouze grafická katastrální mapa v měřítku 1:2880 nebo mapa digitalizovaná z této grafické mapy. Střední souřadnicová chyba vytyčených bodů je v tomto případě 1,0 m.

Vytyčení hranice pozemku je pouze technický úkon. Nic nemění na právních vztazích k nemovitostem. Geodet je povinen pozvat všechny dotčené vlastníky pozemků k seznámení s výsledkem vytyčení a předat jim dokumentaci o vytyčení. Vlastníci mohou, ale také nemusí s výsledkem vytyčení souhlasit. Vlastníci mohou průběh hranice pozemku, v rámci mezních odchylek stanovených katastrální vyhláškou upřesnit. Pokud vlastníci chtějí, aby průběh vlastníky upřesněné hranice pozemku byl v katastru nemovitostí evidován, musí být vyhotoven geometrický plán a podepsáno souhlasné prohlášení všemi vlastníky dotčených pozemků.

Kdy je vhodné vytyčovat hranici pozemku?

Hranici pozemku se doporučuje vytyčit v případech: 

 • pozemek s neznatelnými hranicemi je třeba oplotit, zasadit stromy a keře, apod.
 • před převodem pozemku s neznatelnými hranicemi
 • před projektováním stavby na pozemku s neznatelnými hranicemi
© 2020 Geodetické práce - Ing. Jakub Sadílek
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!